Nepremeškajte ani chvíľku

POZRITE SI NAŠU PONUKU SVADOBNÝCH ŠIAT.

Obchodné podmienky.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou R. I. S. - Slovakia s. r. o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava - Petržalka, s prevádzkou Svadobný salón Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 934 01 Levice, a zákazníkmi – nájomcami. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Objednávajúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

 • 1. R. I. S. - Slovakia s. r. o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava – Petržalka, s prevádzkou Svadobný salón Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 934 01 Levice, požičiava svadobné šaty na základe predtlačenej písomnej zmluvy, ktorú nájomcovi vypíše pri výbere alebo preberaní šiat pracovníčka Svadobného salónu Luna.
 • 2. Totožnosť nájomcu sa overuje občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti.

 • 3. Požičiavané spoločenské šaty špecifikované v zmluve musia byť použité na účel, ktorému slúžia a na podujatie v dohodnutom termíne.

 • 4. Výška požičovného za jednotlivé druhy šiat je stanovená pri každom modele šiat na prevádzke Svadobného salónu Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 934 01 Levice.

 • 5. Pri rezervovaní svadobných šiat zaplatí nájomca zálohu v minimálnej  výške 70 €. Pri preberaní šiat sa od celkovej sumy požičovného odpočíta výšku zálohy. Pri vrátení šiat pracovníčka Svadobného salónu Luna zhodnotí fyzický stav prenajatých šiat. V prípade poškodenia šiat je nájomca povinný zaplatiť vzniknutú škodu. V cene za prenájom nie je zahrnuté poškodenie šiat. V prípade poškodenia, ktoré je neopraviteľné, je nájomca povinný zaplatiť nadobúdaciu hodnotu požičanej veci, pričom sa stáva vlastníkom poškodenej veci.

 • 6. Preberanie vypožičaných šiat je jeden pracovný deň pred termínom podujatia. Za nedodržanie termínu vrátenia šiat sa účtuje 80, – Eur / deň. Ak potrebujete šaty zapožičať na dlhšiu dobu, je možné sa dohodnúť.

 • 7. Vrátenie prenajatých vecí je nasledujúci pracovný deň po termíne podujatia (po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou Svadobného salónu Luna sa tento čas môže predĺžiť maximálne o jeden deň). Za každý omeškaný kalendárny deň nájomca uhradí 20,- Eur.

 • 8. Nájomca vráti prenajaté veci v stave spôsobilom na ďalšie prenajímanie, t. j. kompletné, v dobrom stave, do dohodnutého termínu. Nájomca prenajaté veci neperie, ani nečistí žiadnym spôsobom. Za stratu a poškodenie firemného vaku sa účtuje 47, – Eur a vešiaka  8, – Eur.

 • 9. Bez súhlasu firmy R. I. S. - Slovakia s. r. o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava - Petržalka, s prevádzkou Svadobný salón Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 934 01 Levice, nesmie nájomca prenechať vec na užívanie inej osobe.

 • 10. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté šaty primerane povahe a ich určeniu. Nájomca je povinný starať sa o prenajaté šaty tak, aby na nich nevznikla škoda. Ak dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu prenajatých šiat, nájomca je povinný to firme oznámiť bez zbytočného odkladu. Zodpovednosť nájomcu za škodu je založená §420 OZ. Náhrada škody sa rieši v zmysle § 442 OZ a §443 OZ. Ak sa prenajaté šaty stratili alebo zničili, je nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa bodu 5.

 • 11. Nevrátenie finančnej zálohy: R. I. S. - Slovakia s. r. o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava - Petržalka, s prevádzkou Svadobný salón Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 934 01 Levice, si vyhradzuje právo nevrátiť finančnú zálohu vo výške 70,- Eur pri zrušení rezervácie dva týždne a skôr pred dohodnutým termínom vypožičania  šiat. Zákazník uhradí celú sumu zapožičaného tovaru v prípade ak zruší rezerváciu 14 dní pred dohodnutým termínom vypožičania šiat.

 • 12. Ochrana osobných údajov: Údaje zadávané prenajímajúcim pri objednávke šiat považuje spoločnosť R. I. S. - Slovakia s. r. o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava - Petržalka, s prevádzkou Svadobný salón Luna, Ľ. Podjavorínskej 15, 943 01 Levice, za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom. Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/ 2002 z. z. o ochrane osobných údajov.

 • 13. Nájomca svojím podpisom na zmluve o zapožičaní šiat potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom podmienok výpožičky, ako aj s cenou za vypožičanie. Potvrdzuje, že veci tvoriace predmet podpísanej zmluvy mu boli odovzdané v stave spôsobilom na riadne užívanie.

 • 14. Nájomca, svojím podpisom súhlasí s hore uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré si riadne prečítal a porozumel im.

Firma nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú platné od 03.04.2023

--------------------------------------------

Dátum a podpis - Nájomca